ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

 

"หัวใจบริการ สร้างงานคุณภาพ"

 

          วิสัยทัศน์

    เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีคุณธรรม รอบรู้ และมีทักษะชีวิต

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาและปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต
  2. จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับปรัชญาของศึกษาทั่วไป
  3. จัดการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เอื้อต่อการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย
  4. จัดการศึกษาในรายวิชาศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  5. บูรณาการการบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมในรายวิชาศึกษาทั่วไป
  6. วิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป
  7. บริหารจัดการสำนักงานและทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด