ผู้บริหารและบุคลากร

  

ผู้บริหารสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

 อาจารย์พัทธนันท์  รัตนวรเศวต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช  สระแก้ว

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  


 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                       

 

 

นางนิจตยา  ห่วงมาก

นักวิชาการศึกษา

 

 

นางสาวนิตยา  ยะเลาะห์

นักวิชาการศึกษา

 

 

นางสาวศิราวรรณ  จันภิรมย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

นายพงศกร  สุคนธปฏิมา

นักวิชาการศึกษา

 

 

ผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สรุปได้ดังนี้

สายการปฏิบัติงาน

จำนวน(คน)

1.สายวิชาการ

2

2.สายสนับสนุนวิชาการ

4

รวม

6

 * ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562