ธรรมศึกษาชั้นตรี

 

ประกาศกำหนดรับบัตรเพิ่มคะแนนสำหรับผู้สอบผ่าน

ธรรมศึกษาชั้นตรี ทุกศาสนา 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรีประจำปีการศึกษา 2562

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อสอบผ่านทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์

 

ศาสนาพุทธ คลิก!!!

ศาสนาอิสาม คลิก!!!

ศาสนาคริสต์  คลิก!!!

 

 

 

 

*********************

 

และสอบในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561

ณ อาคาร 34 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 16:00 น.