ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

 

                                                                                                                         

 

ตราสัญลักษณ์ของหน่วยงาน

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม