ติดต่อหน่วยงาน

ที่ตั้ง+ที่อยู่ มหาวิทยาลัย 

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชั้น 10 ตึกสำนักงานอธิการบดี

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 02-942-6800 ต่อ 2834

ip Phone : 02-942-5800 ต่อ7010

Mobile Phone: 092-248-3868