ดาวน์โหลดเอกสาร

 

แบบฟอร์มคำร้องออนไลน์สำหรับนักศึกษา

ล็อคอินบัญชี @gmail

หรือ @chandra ในการกรอกคำร้องออนไลน์ เท่านั้น

-----------------------------------------------------

>>>คำร้องขอสอบปลายภาคFM 1/63<<<

 

คำร้องขอสอบปลายภาค FM 1/63

ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 64 คลิก!!!

**************************************

>>>คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 1/63<<<

คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ 1/63

ยื่นได้ตั้งแต่ 4 - 12 ม.ค. 64 คลิก!!!

**************************************

>>>คำร้องขอเรียนในกลุ่มเรียนเต็ม 2/63<<<

คำร้องขอเรียนในกลุ่มเรียนเต็ม 2/63

ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 มกราคม 2564 คลิก!!!

**************************************

 

 

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับอาจารย์

 อาจารย์ผู้ประสานงานสามารถดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มใบสรุปเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2/2562

ได้จากลิ้งค์นี้ จะเป็นไฟล์ Excel 

 

 

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสอนชดเชย

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และห้องเรียน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มขอแก้ไขเกรดรายวิชาศึกษาทั่วไป

ดาวน์โหลด

********************************************************************************************
 

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับนักศึกษา

 

คำร้องขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ/ขอเรียนเกินหน่วยกิต

ดาวน์โหลด

คำร้องขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม

ดาวน์โหลด

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์เทียบรหัสวิชา

ดาวน์โหลด