คณะอนุกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนการสอน

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม)

 

*******************************************************

 

          ประกาศกำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเกม (Game fair for OBE)

 *********************

 ข่าวสารการประชุม

 

       

รายงานการประชุม

 อยู่ในช่วงอัพเดทข้อมูล

*********************

ข้อมูลผู้ติดต่อ

 อยู่ในช่วงอัพเดทข้อมูล

*********************

 

กิจกรรมต่างๆ 

 อยู่ในช่วงอัพเดทข้อมูล

*********************

 

Joomla templates by a4joomla